TODEV Kimdir?

Otistik çocuk sahibi anne babalar sorunlarına çözüm bulabilmek ve seslerini duyurabilmek amacı ile 1991 yılında Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği’ni kurmuşlardır. 6 yıl boyunca bu çatı altında sürdürdükleri çalışmalarını daha kapsamlı­ ve yaygın hale getirmek için gönüllülerin de katılımıyla 1997 yılında yapı değişikliğine giderek derneği vakfa dönüştürmüşler ve böylece TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) kurulmuştur. 

1991 yılından beri TODEV, amatör ruhla, otistik bireylerin yararına faaliyetler düzenlemekte, projeler yürütmektedirler. TODEV, 25 yılı aşkın bir süre içinde 2 okul, 1 yaşam merkezi açılmasına önayak olmuş, Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği yaparak, alanda çalışan eğitimcileri, öğrencileri ve aileleri eğitmek amacıyla İstanbul Otizm Eğitim Günleri adı etkinlikler düzenlemiştir. Ülke çapındaki bu etkinlikler otizm konusunda çok önemli çalışmalara imza atmış değerli bilim insanlarını ağırlamış ve otizm hakkında farkındalık yaratma görevini sürdürmek için bu etkinlikleri her yıl gerçekleştirmiştir. Vakıf bu alanlarda çalışmalarını halen sürdürmektedir.

Vakfın Amaçları Nelerdir?

TODEV şu amaçlarla kurulmuştur:

  • Otizmin ülke çapında tanınmasını sağlamak ve halkı bu konuda bilgilendirmek,
  • Tanı, terapi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmek,
  • Otistik çocukların eğitilmeleri, desteklenmeleri ve korunmaları için gerekli kuruluşları oluşturmak,
  • Otistikler için iş alanları yaratmak,
  • Otizm konusunda yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları izleyip, elde edilen bilgileri otistik çocuk aileleri ile paylaşmak.

ve Hizmetleri?

TODEV kuruluşundan bugüne eğitim, rehabilitasyon kurumları kurmuş, donatmış, yürütmüş, eğitim programları düzenlemiş, otizm hakkında farkındalık yaratmaya yönelik sosyal ve akademik etkinlikler düzenlemiş, otistik bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarım çözümleri üzerine araştırma faaliyetleri yürütmüş ve tüm bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜYELİKLER

Autism-Europe

Autism-Europe, Avrupa ülkelerinin önde gelen otizm vakıflarını bir araya getiren şemsiye kuruluştur. Otistik bireylerin ve ailelerinin haklarını koruyarak, onlara daha rahat bir hayat sağlamayı amaç edinmiştir. Kamu bilinci yaratmak, farkındalığı artırmak ve Avrupa’da ilgili mercilerdeki karar alıcıları bilgilendirmek gibi hizmetler sağlamaktadır. 30 Avrupa ülkesinden 80 otizm vakfını kapsayan Autism-Europe’un Türkiye temsilciliğini TODEV yürütmektedir.

Engelli Çocuk Hakları Ağı

Sivil toplum kuruluşları tarafından engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan işbirliği “Engelli Çocuk Hakları Ağı” olarak isimlendirilmiştir. EÇHA çocukları birey olarak kabul eder.

Türkiye Otizm Meclisi

Türkiye Otizm Meclisi kuruluş amacı, Çalışma Grupları’nın koordinasyonu, eşgüdüm halinde çalışması, üyeleri arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi ve Türkiye’de Otizm konusunda görev yapan sivil toplum kuruluşlarının, tek bir ses ve güçlü bir paydaş olarak kabul edilebilirliklerini  güçlendirmektir.

Türkiye Engelliler Meclisi

54 ilde İl Engelli Meclisleri kuruldu. Bu meclisler kadın, çocuk, yaşlı ve genç engellilerin sorunlarını görünür kılıyor.

Eğitimde Eşit Haklar Platformu

Eğitimde Eşit Haklar Platformu özel gereksinimli pek çok çocuğun eğitim ortamlarında ihtiyaç duyduğu kolaylaştırıcı kişi (gölge öğretmen) desteğinden faydalanabilmesi için sivil toplum örgütleri, onlarca sivil toplum örgütünü temsil eden iki ağ, bir konfederasyon, iki federasyondan oluşan 48 kurumun bir araya gelmesi sonucunda 21.01.2020 tarihinde kurulmuştur.. Öncelikli hedefi Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapsayıcı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile uyumlu herkes için erişilebilir bir eğitim politikası oluşturmasına yönelik savunu ve farkındalık çalışmaları yapmaktır.

ODFED / Otizm Dernekleri Federasyonu

2006 yılında 24 STK ile kurulan Otizm Platformunun 8 yıllık tecrübesinin ardından, Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan 10 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile 2014 yılında Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) kurulmuştur.

TODEV’in organizasyon yapısı

YÖNETİM KURULU

Vakıf Mütevelliler Kurulu’nca, mütevelli üyeleri arasından 2 yıl için, 7 asil üyesi ve 7 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır. Süreyi ve yönetim sayısını mütevelliler kurulu belirler. Süre belirlenmediği takdirde seçim 2 yıl için yapılmış olur. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve 3 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri: Yönetin Kurulu, vakfı temsil eder, vakfın icra organıdır. Mütevellîler Kurulu’nun tavsiye ve direktifleri doğrultusunda vakfın mâlî ve idari çalışmalarını yürütür. Her takvim yılı başında bir bütçe ve çalışma programını hazırlayarak mütevelliler heyetinin onayına sunar. Onaylanan programı uygular. Vakfa ait bütün işlerin tatbikatına nezaret eder. Vakfın gayesine uygun olarak her tür bağış, yardım ve teberrulan kabul eder. Bağışın, vasiyetin ve ölüme bağlı sair tasarrufların bağış yapan tarafından öne sürülen ve vakıf amacına ters düşmeyen şart ve mükellefiyetlerini yerine getirir.

Mevcut Yönetim Kurulu:

Yeşim Candan (Başkan)

Beste Ertümer Silahçı (Başkan Yrd.)

Pirman Atbaş (Genel Sekreter)

Levent Sağıroğlu (Sayman)

Zeynep Yağcı Yıldızlı (Üye)

Yiğit Biren (Üye)

Asım Evren Yantaç (Üye)

Yedekler üyeler: Cem Alkoy, Selma Erden, Melahat Dikmen, Havva Kocatepe, Ece Melike Candan, Eylem Kıymaz, Zehra Ergün

Denetim Kurulu asil üyeleri: Tahsin Usta ve Hacer Gözüm

Denetim Kurulu yedek üyeleri: Tuba Mutluer ve Şenay Bulut

Anahtar personel:

Genel Müdür: Yeşim Candan / yesim@todev.org.tr

Finans/Muhasebe Müdürü: Levent Sağıroğlu / levent@todev.org.tr

Bağışçı ilişkileri sorumlusu: Pirman Atbaş / pirman@todev.org.tr

Kaynak geliştirme müdürü: Asım Evren Yantaç / evren@todev.org.tr

Faaliyet Raporları:

2020-2021 Faaliyet Raporu

2018-2019 Faaliyet Raporu

2017-2018 Faaliyet Raporu

MÜTEVELLİ HEYETİ

TODEV’in aktif olarak görevine devam eden 40 üzerinde mütevelli üyesi vardır. Bu üyelerin çoğunluğu otistik bireylerin akrabalarından oluşurken, gönüllü üyeler de yer almaktadır. Vakıf halen mütevelli üyesi alımına devam etmekte olup, ilgilenen gönüllüler iletişim sayfası üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Vakfın Mütevelli üyeliği aşağıdaki kurallar üzerinden işlemektedir:

(1) Vakfa mümeyyiz otistikler ile ana-babaları ve kanuni vasileri, 18 yaşını tamamlamış her T.C. vatandaşı ve kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişiler, üyelik şartlarını yerine getirmek sureti ile üye olabilirler.

(2) Mütevelli heyet tarafından her mali yılbaşı teslim edilecek üyelik giriş aidatlarını ödeyenler.

(3) Vakıf senedinde bulunan hususları aynen kabul ettiğini belirtir taahhütname verenler, ancak mütevelli heyet vakfın amacına uyumlu bulmadığı üyelik başvurularını reddedebilir. Mütevelli heyeti uygun gördüğü hallerde uygun gördüğü kişileri onur üyesi alabilir. Bu kişilerin aidat yükümlülüğü yoktur.

(4) Yabancı uyruklu kişiler, yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla vakfa üye kaydedebilirler.

KOMİTELER

TODEV’in temel yönetim araçları Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu olsa da, faaliyetlerin yürütülmesi komiteler tarafından gerçekleşmektedir. Komitelerde mütevelli heyeti üyeleri dışında gönüllü üyeler de yer almaktadır. Vakıf,

(1) Projelendirme Komitesi

(2) Etkinlik Komitesi

(3) Kaynak Yaratma Komitesi

(4) Eğitim Komitesi

(5) Araştırma Komitesi

ile faaliyet göstermektedir.

KURUMSAL KİMLİK
BELGELER

Kısa Kısa TODEV Tarihi

1991 yılında otistik bireylerin aileleri ve gönüllüler tarafından Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği kuruldu. 
Kadıköy, Moda’da Hayriye Kemal Kusun Eğitim ve Uygulama Okulu açılarak engelli ve otistik çocukların hizmetine sunulan okul Türkiye’nin ilk Otistik Çocuklar Merkezidir (OÇEM). Aynı dönemlerde Kadıköy Kazasker‘de Mediha Turhan Tansel ve Erenköy’de bulunan Şöhret Kurşunoğlu Eğitim Uygulama okulları da engelli çocukların eğitiminde kullanılması için tarafımızdan Milli Eğitime kazandırıldı.
1997 yılında TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) kuruldu ve yeni otizmli yakınları ve gönüllülerin katılımı ile genişlemeye devam etti.
Hamit İbrahimiye

Hamit İbrahimiye

TODEV’in Kadıköy Merdivenköy’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 1998’de bina temeli atılan Hamit İbrahimiye Otistik...

Hamit İbrahimiye okulu içinde 230 m2lik bölüm vakfa tahsis edildi. Vakıf bu dönemde iktisadi işletmesini kurup, rehabilitasyon hizmetleri vermeye başladı. Bu faaliyetler 2015 yılında kadar sürdürüldü.
İstanbul Otizm Eğitim Günleri

İstanbul Otizm Eğitim Günleri

2004 yılından başlayarak TODEV otizm alanında çalışan bilim insanlarını, eğitimcileri, öğrencileri ve aileleri, İstanbul Otizm Eğitim Günleri etkinliklerinde bir araya...

Pendik Yatılı Tesis

Pendik Yatılı Tesis

2009 yılında, TODEV başka bir projeye daha imza atarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte Pendik’te otistik bireylere...

Gençlik Kolu

Gençlik Kolu

2012 yılında, gönüllü gençlerin bir araya gelmesiyle TODEV Gençlik Kolu kurulmuş ve gönüllüler farkındalık çalışmaları yürütmeye başlamıştır.